Meer weten?
Bel het werkgeversteam:

Algemeen mailadres Werkgeversteam:
werkgeversteam@werkcorporatie.nl

Of neem contact op met:

Jenny Baltes

j.baltes@werkcorporatie.nl
06-12747593

Lyan van der Horst

l.vanderhorst@werkcorporatie.nl
06-13325433

Wouter ten Pas

w.tenpas@werkcorporatie.nl
06-39768521

Silvia van der Veen

s.vanderveen@werkcorporatie.nl
06-48134666

De mogelijkheden

Zet jouw bedrijf de deuren open? Een kandidaat van de WerkCorporatie komt niet met lege handen. In deze leaflet lees je wat de WerkCorporatie biedt:

Een werkervaringsplaats

Heeft iemand te weinig ervaring om direct te kunnen werken? Dan betaalt de werkgever de eerste periode geen loon. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Loonkostensubsidie

Soms is een kandidaat van de WerkCorporatie minder productief of kan hij of zij nog iets leren. Is dat het geval, dan kan een werkgever (tijdelijk) in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Dat kan als hij de intentie heeft om de kandidaat na een proefperiode een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Klik hier als je wilt weten hoe hoog de loonkostensubsidie ongeveer is voor kandidaten uit het doelgroepregister (die door een arbeidsbeperking minder inzetbaar zijn)?

Jobcoach

Een jobcoach begeleidt de kandidaat en het bedrijf. Hij of zij kan inschatten wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen werken. Een jobcoach zetten we vaak in wanneer iemand uit de Banenafspraak ergens aan het werk gaat. Als het nuttig is, blijft de jobcoach vaak langere tijd.

Subsidie voor werkplekaanpassing

Is het nodig om een werkplek aan te passen? Met deze subsidie zijn de kosten niet voor de werkgever.

No-riskpolis

Iemand met een arbeidsbeperking krijgt een no-riskpolis. Deze polis vangt (een deel) van de ziektekosten op.

Belastingvoordelen

Om het extra aantrekkelijk te maken om te werken met iemand uit de banenafspraak, zijn er subsidies en voordelen. Dat zijn deze:

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor wanneer je iemand in dienst hebt met een laag inkomen. Een laag inkomen was tot en met 2023 een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon.
Per 1 januari 2024 is de bovengrens van 125% van het minimumloon verlaagd naar 104%. Deze verlaging hangt onder meer samen met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers wordt stapsgewijs afgeschaft vanaf 2025. De afbouw hangt af van het moment waarop het recht op het LKV voor het eerst ontstaat.
Als het dienstverband vóór 1 januari 2024 is gestart, blijft drie jaar lang het recht bestaan op € 3,05 per verloond uur. Dit betekent dat er ook in 2026 nog recht kan zijn op het LKV als de drie jaar nog niet verstreken zijn. Als het dienstverband op of na 1 januari 2024 is gestart, bestaat er in 2024 recht op € 3,05 per verloond uur en in 2025 op € 1,35

Jeugd LIV afgeschaft
Het jeugd-LIV is per 1 januari 2024 afgeschaft. In 2024 vindt nog wel de betaling plaats van het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023.

LKV arbeidsgehandicapte werknemers
Start het dienstverband in 2024 of later? Controleer dan of je voor deze medewerker misschien ook recht hebt op het LKV voor arbeidsgehandicapte werknemers. Dit LKV wordt namelijk niet afgeschaft en zo word je niet getroffen door de afbouw van het LKV voor oudere werknemers.

Meer weten?

Belastingdienst.nl/loonheffingen

Lage-inkomensvoordeel (LIV) | UWV | Werkgevers

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring LKV | UWV | Particulieren


Meer weten?

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/premiekorting

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen/

http://www.subsidiecalculator.nl/page/home

IPS (Individuele Plaatsing en Steun)

Mensen met ernstige psychische aandoeningen willen vaak aan het werk. Door werk krijgen mensen meer sociale contacten, inkomen, status, zingeving en ontwikkelingsmogelijkheden. Werken helpt mensen met ernstige psychische aandoeningen meestal om symptomen en klachten (zoals hinderlijke stemmen, angsten of gepieker) beter de baas te blijven. Bovendien worden zij aanzienlijk minder vaak bejegend als ‘psychiatrische patiënt’, gediscrimineerd en buitengesloten. Zij maken in hun rol als werknemer actief deel uit van onze maatschappij. Werk draagt bij aan hun herstel.

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) gaat uit van het idee dat iedereen die wil werken, kan werken in een reguliere baan met daarbij passende begeleiding. Op basis van de voorkeuren en kwaliteiten van de deelnemer wordt samen met de IPS-trajectbegeleider actief gezocht naar een daarbij passende baan. Als het nodig is kan de werkzoekende cliënt vooraf een training of scholing volgen. In principe gaat hij of zij echter zo snel mogelijk aan het werk. Is werk eenmaal gevonden, dan blijft ontwikkeling mogelijk door bijvoorbeeld aanvullende trainingen. Om de cliënt optimaal te kunnen begeleiden werkt de IPS-trajectbegeleider structureel samen met de behandelaar of het team van een ggz-instelling.

Bied jij in jouw bedrijf iemand de ruimte? Dan mag je rekenen op advies. UWV, gemeente en IPS-trajectbegeleider helpen mee door zo veel mogelijk te ‘ontzorgen’. Werkbegeleiding en ggz-behandeling staan naast elkaar. IPS-trajectbegeleiders combineren kennis van (lokale) bedrijven en arbeidsre-integratie met expertise in het ondersteunen van mensen met een psychische aandoening. Je kunt erop vertrouwen dat IPS-trajectbegeleiders geschikte kandidaat-werknemers aandragen. Vragen? Home – ips (werkenmetips.nl) Deze website is ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, de landelijke expertiseorganisatie op het gebied van Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Phrenos begeleidt de implementatie van IPS in Nederland, verzorgt de opleiding van IPS-trajectbegeleiders en voert modeltrouwmetingen uit. Of bel je contactpersoon (of Sven Timmerman) van de WerkCorporatie..

Een deel van deze middelen is mogelijk dankzij ESF-subsidie

Logo-European-Social-Fund

“Van werkloos naar een baan. Om daarbij te mogen helpen.
Dat geeft een kick.”